Öringe

Nu planerar vi att uppföra det som kan bli en ny solpark i Getinge i Halmstads kommun. Syftet med solenergianläggningen är att möta behovet av förnybar el i södra Sverige.

• Anmälan för samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken skickades in till Länsstyrelsen i Hallands län den 26
november 2021. Beslutet vann laga kraft den 16 februari 2022.

• En ansökan om tillstånd att bygga vid väg (E6/E20) skickades in till Länsstyrelsen i Hallands län den 16
december 2021. Beslut har vunnit laga kraft.

• En bygglovsansökan för solparkens nätstationer/transformatorstationer skickades in till Halmstad
kommun den 20 januari 2022. Ansökan ansågs komplett den 17 februari 2022. Bygglovsbeslutet har vunnit laga kraft.

Varför just den här platsen?

Placeringen av den planerade solparken har noggrant valts ut efter platsens goda förut- sättningar för solenergi och möjligheten att ansluta till det överliggande nätet som ägs av E.ON Energidistribution AB. Området är öppet och den kringliggande närmiljön utgörs idag av motorväg, järnväg och kraftledning.

Fakta om projektet

Antal paneler
9 500 st
Uppskattad elproduktion:
5,4 GWh (Vilket motsvarar den årliga hushållsförbrukningen hos ca 1 000 villor)
Yta:
7 ha

Såhär går det till

1

Identifiering & analys

Vi analyserar utredningsområden i södra Sverige utifrån solinstrålning, närhet till el-infrastruktur och eventuella natur- och kulturintressen. Vi bedömer bl.a. påverkan på lokalisering, naturvärden, kulturmiljö, riksintressen samt nationella, regionala och kommunala planer.

2

Prövning av miljön

Länsstyrelsen prövar vår anmälan och beslutar om solparken kan etableras. Beslutet tas utifrån ett underlag som beskriver anläggningens påverkan.
Tid ca 1–3 år.

3

Projektering & upphandling

Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

4

Färdigställande av solpark

2024. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar. Parken byggs klart och driftsätts.

5

Byggnation av solpark

Vi bygger parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nät- anslutningen. Vi monterar solpaneler, förlägger kablar, bygger nätstationer och anlägger stängsel runt solparken. Parken beräknas färdigställd kunna producera grön el till området i cirka 35–40 år.

6

Parken genererar grön el

40 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 40 år.

Har du funderingar om Öringe Solpark eller vill veta mer?

Johan Albertson
070 983 07 31
johan.albertson@soltechenergy.com

Johan Granlof
036 330 04 35
johan.granlof@soltechenergy.com