Öringe

Nu planerar vi att uppföra det som kan bli en ny solpark i Getinge i Halmstads kommun. Syftet med solenergianläggningen är att möta behovet av förnybar el i södra Sverige.

• Anmälan för samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken skickades in till Länsstyrelsen i Hallands län den 26
november 2021. Beslutet vann laga kraft den 16 februari 2022.

• En ansökan om tillstånd att bygga vid väg (E6/E20) skickades in till Länsstyrelsen i Hallands län den 16
december 2021. Beslut har vunnit laga kraft.

• En bygglovsansökan för solparkens nätstationer/transformatorstationer skickades in till Halmstad
kommun den 20 januari 2022. Ansökan ansågs komplett den 17 februari 2022. Bygglovsbeslutet har vunnit laga kraft.

Varför just den här platsen?

Placeringen av den planerade solparken har noggrant valts ut efter platsens goda förut- sättningar för solenergi och möjligheten att ansluta till det överliggande nätet som ägs av E.ON Energidistribution AB. Området är öppet och den kringliggande närmiljön utgörs idag av motorväg, järnväg och kraftledning.

Fakta om projektet

Antal paneler
9 500 st
Uppskattad elproduktion:
5,4 GWh (Vilket motsvarar den årliga hushållsförbrukningen hos ca 1 000 villor)
Yta:
7 ha

Såhär går det till

1

Identifiering & analys samt markavtal

2021. Vi granskar områden i Sverige utifrån solinstrålning, närhet till elinfrastruktur och eventuella natur och kulturintressen.

2

Utredning (här är vi nu)

2022/2023. Vi går vidare med fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark, lämnar vi in en 12:6 anmälan om samråd till länsstyrelsen.

3

Miljöprövning

2023/2024. Länsstyrelsen beslutar om solparken får byggas på platsen. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

4

Detaljprojektering & upphandling

2024. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

5

Byggnation av solpark

2024/2025. Vi påbörjar byggnation parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nätanslutningen. Vi monterar solpaneler, lägger kablar och bygger nätstationer.

6

Parken genererar grön el

40 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 40 år.

Har du funderingar om Öringe Solpark eller vill veta mer?

Johan Albertson
070 983 07 31
johan.albertson@soltechenergy.com

Johan Granlof
036 330 04 35
johan.granlof@soltechenergy.com