Ripa

Ripa

Soltech Energy Solutions 1988 AB avser att ansöka om frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6b § miljöbalken för uppförande, drift och avveckling av solcellsverksamheten. Planerat verksamhetsområde upptar en yta på ca 80 ha, solparken kommer att hägnas in med stängsel. Anläggningen bedöms ha en möjlig effekt på upp till ca 67 MW. Solparken estimeras producera ca 72 GWh per år vilket motsvarar hushållsel (exklusive uppvärmning) för ca 14 400 villor. Ansökan om tillstånd kommer att lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län.

Samråd har hållits med enskilt berörda, allmänhet, myndigheter och andra organisationer som kan antas vara berörda av verksamheten. Stort tack till alla som lämnat in yttranden.

Vad händer nu?
Nu arbetar vi med att sammanställa yttranden, synpunkter och den information vi fått i en samrådsredogörelse. Redogörelsen skickas sedan in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne tillsammans med den ansökan och miljökonsekvensbeskrivning som arbetas fram.

När Länsstyrelsen anser att den inskickade ansökan är komplett kommer den kungöras via annonser i bland annat lokaltidningar. Det finns då möjlighet för närboende, föreningar, myndigheter och andra organisationer att yttra sig till Länsstyrelsen som en del i deras handläggning av vår ansökan.

Soltechs målsättning är att ansökan ska vara klar att lämna in under andra halvåret 2023.

Såhär går det till

1

Identifiering & analys samt markavtal

2021. Vi granskar områden i Sverige utifrån solinstrålning, närhet till elinfrastruktur och eventuella natur och kulturintressen.

2

Utredning (här är vi nu)

2022/2023. Vi går vidare med fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark, lämnar vi in en 12:6 anmälan om samråd till länsstyrelsen.

3

Miljöprövning

2023/2024. Länsstyrelsen beslutar om solparken får byggas på platsen. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

4

Detaljprojektering & upphandling

2024. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

5

Byggnation av solpark

2024/2025. Vi påbörjar byggnation parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nätanslutningen. Vi monterar solpaneler, lägger kablar och bygger nätstationer.

6

Parken genererar grön el

40 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 40 år.

Har du funderingar om Ripa Solpark eller vill veta mer?

Johan Albertson
070 983 07 31
johan.albertson@soltechenergy.com

Johan Granlöf
036 330 04 35
johan.granlof@soltechenergy.com