Filsbäck Solpark

Filsbäck

Vi på Soltech undersöker just nu möjligheterna att bygga Solpark Filsbäck, ca 1,5 km sydväst om Filsbäck tätort. Solparken planeras uppföras på ett område som omfattar upp till 17,5 hektar med en möjlig effekt på ca 17,6 MWp.

En solpark i den storleken motsvarar per år en årsförbrukning av hushålls-el (ej uppvärmning) för ca 3 700 villor eller ett års bilkörning för 7 700 elbilar. Solparken kommer alltså att bidra med stora mängder grön el till området. Solparken är också viktig för att bidra med grön el till hela södra Sverige där ett underskott av el bland annat bidrar till höga elpriser.

Pågående och fortsatt arbete

Anmälan om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken skickades in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 11 juli 2023. Länsstyrelsen begärde vissa kompletteringar som har skickats in och nu avvaktar vi länsstyrelsens beslut om solparken får byggas eller inte. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

Vid ett godkännande av anmälan går projektet in i nästa fas, det vill säga Detaljprojektering & upphandling.

 

Fakta om projektet

Uppskattad elproduktion:
18 200 000 kWh/år
Yta:
17,5 ha
Fas:
Miljöprövning

Såhär går det till

1

Identifiering & analys samt markavtal

2021. Vi granskar områden i Sverige utifrån solinstrålning, närhet till elinfrastruktur och eventuella natur och kulturintressen.

2

Utredning

2022/2023. Vi går vidare med fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark, lämnar vi in en 12:6 anmälan om samråd till länsstyrelsen.

3

Miljöprövning (här är vi nu)

2023/2024. Länsstyrelsen beslutar om solparken får byggas på platsen. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

4

Detaljprojektering & upphandling

2024. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

5

Byggnation av solpark

2024/2025. Vi påbörjar byggnation parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nätanslutningen. Vi monterar solpaneler, lägger kablar och bygger nätstationer.

6

Parken genererar grön el

40 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 40 år.

Har du funderingar om Filsbäck Solpark eller vill veta mer?

Johan Albertsson
Markansvarig
johan.albertson@soltechenergy.com
036 330 01 85

Petra Köning
Projektledare
petra.konig@soltechenergy.com