Furuhuset

Furuhuset

Soltech Solpark 18 AB (nedan även kallad Soltech eller Bolaget) ansöker om frivilligt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till upprättande av en solpark i Kristianstad kommun, Skåne län. Soltech Solpark 18 AB är ett dotterbolag till Soltech Energy Solutions 1988 AB.

Ansökan innehåller två alternativa utformningar av solparken där den ena utgör Bolagets huvudalternativ (alternativ 1) och den andra ett andrahandsyrkande (alternativ 2). Båda alternativen ligger inom fastigheterna Furuhuset 1:3, Furuhuset 1:5, Ugerup 23;5, Ugerup 23:6, Ugerup 23:7, Ugerup 49:3 och Ugerup 49:4. Bolaget ansöker i första hand om alternativ 1 och i andra hand om alternativ 2. Alternativ 1 ligger på skogs och jordbruksmark och är totalt cirka 37 hektar stort med en installerad effekt omkring 29 MWp (Mega Watt peak) (baserat på exempellayout fast system). Alternativ 2 ligger endast inom skogsmark och omfattar cirka 26 hektar med en installerad effekt omkring 20 MWp. Anläggningens livslängd förväntas bli 40–50 år. Tillståndet söks för 50 år.

Samråd har hållits med enskilt berörda, allmänhet, myndigheter och andra organisationer som kan antas vara berörda av verksamheten. Stort tack till alla som lämnat in yttranden.

Tillståndsansökan skickades in till länsstyrelsen i Skåne län i juni 2023.

Vad händer nu?
När Länsstyrelsen anser att den inskickade ansökan är komplett kommer den kungöras via annonser i bland annat lokaltidningar. Det finns då möjlighet för närboende, föreningar, myndigheter och andra organisationer att yttra sig till Länsstyrelsen som en del i deras handläggning av vår ansökan.

 

 

Fakta om projektet

Uppskattad elproduktion:
Ca 30 000 000 kWh/år
Yta:
ca 37 ha
Fas:
Miljöprövning

Projektinformation

Såhär går det till

1

Identifiering & analys samt markavtal

2021. Vi granskar områden i Sverige utifrån solinstrålning, närhet till elinfrastruktur och eventuella natur och kulturintressen.

2

Utredning

2022/2023. Vi går vidare med fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark, lämnar vi in en 12:6 anmälan om samråd till länsstyrelsen.

3

Miljöprövning - här är vi nu

2023/2024. Länsstyrelsen beslutar om solparken får byggas på platsen. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

4

Detaljprojektering & upphandling

2024. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

5

Byggnation av solpark

2024/2025. Vi påbörjar byggnation parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nätanslutningen. Vi monterar solpaneler, lägger kablar och bygger nätstationer.

6

Parken genererar grön el

40 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 40 år.

Har du funderingar om Furuhuset Solpark eller vill veta mer?

Anders Persson
Markansvarig
anders.petersson@soltechenergy.com
036 330 08 50

Johan Granlöf
Projektledare
036 330 04 35
johan.granlof@soltechenergy.com