Harplinge

Harplinge

Vi på Soltech undersöker just nu möjligheterna att bygga Solpark Harplinge, ca 1 km väster om Harplinge tätort. Solparken planeras uppföras på ett område som omfattar upp till 42 hektar med en möjlig effekt på ca 31 MW.

En solpark i den storleken motsvarar per år en årsförbrukning av hushålls-el (ej uppvärmning) för ca 6 200 villor eller ett års bilkörning för 12 900 elbilar. Solparken kommer alltså att bidra med stora mängder grön el till området. Solparken är också viktig för att bidra med grön el till hela södra Sverige, som också kallas prisområde 4, där ett underskott av el bland annat bidrar till höga elpriser.

Anmälan om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken skickades in till Länsstyrelsen i Hallands län den 19 januari 2023.  Anmälan har blivit blivit godkänd med försiktighetsåtgärder av Länsstyrelsen, beslutet vann lagakraft 6 juni 2023.

Nätutredning med E.ON elnät pågår.

Fakta om projektet

Uppskattad elproduktion:
Ca 31 000 000 kWh/år
Yta:
ca 42 hektar
Fas:
Miljöprövning

Såhär går det till

1

Identifiering & analys samt markavtal

2021. Vi granskar områden i Sverige utifrån solinstrålning, närhet till elinfrastruktur och eventuella natur och kulturintressen.

2

Utredning

2022/2023. Vi går vidare med fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark, lämnar vi in en 12:6 anmälan om samråd till länsstyrelsen.

3

Miljöprövning (här är vi nu)

2023/2024. Länsstyrelsen beslutar om solparken får byggas på platsen. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

4

Detaljprojektering & upphandling

2024. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

5

Byggnation av solpark

2024/2025. Vi påbörjar byggnation parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nätanslutningen. Vi monterar solpaneler, lägger kablar och bygger nätstationer.

6

Parken genererar grön el

40 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 40 år.

Har du funderingar om Harplinge Solpark eller vill veta mer?

Anders Petersson
Markansvarig
anders.petersson@soltechenergy.com
036 330 08 50

Johan Granlöf
Projektledare
036 330 04 35
johan.granlof@soltechenergy.com