Käringeryd

Käringeryd

Vi undersöker möjligheterna för en solpark strax öster om Fågelmara tätort för att skapa förnybar el i området och i södra Sverige.

Vad är en solcellspark?

En solcellspark består av markplacerade solcellspaneler som med hjälp av solens strålar skapar grön el. Och samhället behöver mer grön el, både för att möta det växande elbehovet men även för att minska vårt klimatavtryck för att i slutändan bromsa klimatförändringarna.

Käringeryd solpark

Utredningsområdet för Käringeryd solpark kan ni se på nästa sida. Solparken planeras uppföras på ett område som omfattar upp till ca 26 hektar med en möjlig effekt på upp till ca 20 MW. En solpark i den storleken motsvarar per år en årsförbrukning av hushållsel (ej uppvärmning) för ca 4 400 villor eller ett års bilkörning för ca 9 200 elbilar. Solparken kommer alltså att bidra med stora mängder grön el till området. Solparken är också viktig för att bidra med grön el till hela södra Sverige, som också kallas prisområde 4, där ett underskott av el bland annat bidrar till höga elpriser.

Varför just i Käringeryd?

Platsen är vald utifrån dess goda förutsättning för solenergi som enligt solinstrålningskartor tillhör Sveriges bästa och för att det finns en tillgänglig och närliggande elanslutning. En annan viktig faktor vid val av plats är att solparken kan harmonisera med natur- och kulturintressen.

Pågående och fortsatt arbete

Projektet befinner sig i utredningsfas (se de olika projektfaserna på nästa sida). I denna fas genomför vi fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark lämnar vi en anmälan om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken till länsstyrelsen. I nuläget bedömer vi att platsen kan vara lämplig och därför kommer vi inom kort att lämna in en anmälan om samråd till Länsstyrelsen i Blekinge län. Länsstyrelsen kommer inleda sin prövning med att bedöma om tillräckligt underlag finns för att kunna ta ett beslut om solparken får byggas. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas till exempel bygglov för nätstationer.

Nästa fas kallar vi för Miljöprövning och den inleds när länsstyrelsen anser att anmälan är komplett. När anmälan är komplett kommer länsstyrelsen ta ett beslut om solparken får byggas eller inte.

Fakta om projektet

Uppskattad elproduktion:
Ca 22 100 000 kWh/år
Yta:
ca 26 hektar
Fas:
Utredningsfas

Såhär går det till

1

Identifiering & analys samt markavtal

2021. Vi granskar områden i Sverige utifrån solinstrålning, närhet till elinfrastruktur och eventuella natur och kulturintressen.

2

Utredning (här är vi nu)

2022/2023. Vi går vidare med fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark, lämnar vi in en 12:6 anmälan om samråd till länsstyrelsen.

3

Miljöprövning

2023/2024. Länsstyrelsen beslutar om solparken får byggas på platsen. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

4

Detaljprojektering & upphandling

2024. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

5

Byggnation av solpark

2024/2025. Vi påbörjar byggnation parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nätanslutningen. Vi monterar solpaneler, lägger kablar och bygger nätstationer.

6

Parken genererar grön el

40 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 40 år.

Har du funderingar om Käringeryd Solpark eller vill veta mer?

Anders Petersson
Markansvarig
anders.petersson@soltechenergy.com
036 330 08 50

Petra Köning
Projektledare
petra.konig@soltechenergy.com