Käringeryd

Käringeryd

Vi undersöker möjligheterna för en solpark strax öster om Fågelmara tätort för att skapa förnybar el i området och i södra Sverige.

 

Vad är en solcellspark?

En solcellspark består av markplacerade solcellspaneler som med hjälp av solens strålar skapar grön el. Och samhället behöver mer grön el, både för att möta det växande elbehovet men även för att minska vårt klimatavtryck för att i slutändan bromsa klimatförändringarna.

Käringeryd solpark

Solparken planeras uppföras på ett område som omfattar upp till ca 26 hektar med en möjlig effekt på upp till ca 20 MWp. En solpark i den storleken motsvarar per år en årsförbrukning av hushållsel (ej uppvärmning) för ca 4 000 villor eller ett års bilkörning för ca 8 400 elbilar. Solparken kommer alltså att bidra med stora mängder grön el till området. Solparken är också viktig för att bidra med grön el till hela södra Sverige, som också kallas prisområde 4, där ett underskott av el bland annat bidrar till höga elpriser.

Varför just i Käringeryd?

Platsen är vald utifrån dess goda förutsättning för solenergi som enligt solinstrålningskartor tillhör Sveriges bästa och för att det finns en tillgänglig och närliggande elanslutning. En annan viktig faktor vid val av plats är att solparken kan harmonisera med natur- och kulturintressen.

Pågående och fortsatt arbete

Anmälan om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken skickades in till Länsstyrelsen i Blekinge län den 8 juni 2023. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. När länsstyrelsen anser att anmälan är komplett kommer länsstyrelsen ta ett beslut om solparken får byggas eller inte. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas till exempel bygglov för nätstationer.

Vid ett positivt besked går projektet vidare till nästa fas, det vill säga Detaljprojektering och upphandling.

Fakta om projektet

Uppskattad elproduktion:
Ca 20 000 000 kWh/år
Yta:
26 hektar
Fas:
Miljöprövning

Såhär går det till

1

Identifiering & analys samt markavtal

2021. Vi granskar områden i Sverige utifrån solinstrålning, närhet till elinfrastruktur och eventuella natur och kulturintressen.

2

Utredning

2022/2023. Vi går vidare med fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark, lämnar vi in en 12:6 anmälan om samråd till länsstyrelsen.

3

Miljöprövning (här är vi nu)

2023/2024. Länsstyrelsen beslutar om solparken får byggas på platsen. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

4

Detaljprojektering & upphandling

2024. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

5

Byggnation av solpark

2024/2025. Vi påbörjar byggnation parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nätanslutningen. Vi monterar solpaneler, lägger kablar och bygger nätstationer.

6

Parken genererar grön el

40 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 40 år.

Har du funderingar om Käringeryd Solpark eller vill veta mer?

Anders Petersson
Markansvarig
anders.petersson@soltechenergy.com
036 330 08 50

Petra Köning
Projektledare
petra.konig@soltechenergy.com