Kristinelund

Soltech Energy Solutions undersöker möjligheterna för en markplacerad solcellsanläggning, även kallad Kristinelund Solpark, för att bidra till den gröna omställningen genom produktion av förnybar el.

Projektet är i projektutvecklingsfas. Om förutsättningar finns kommer solcellsparken att mäta en yta om cirka 15 hektar och bli belägen drygt 1 km väster om samhället Vassmolösa. (Figur 1)
Nuvarande markanvändning är skogsbruk, naturtypen är karterad som produktiv skogsmark. Skogen inom solparken kommer att avverkas och markanvändningen ändras eftersom marken tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion.
Under solcellernas livslängd kommer marken mellan solcellerna att röjas på liknande sätt som om den hade återplanterats. Sannolikt behöver marken röjas med något tätare intervall än om det hade varit fråga om skogsbruk. Alternativt kommer marken att skötas genom slåtter eller bete under drift av solcellsanläggningen. Efter avslutad drift kan marken återställas till skogsbruk.

Solparkens elproduktion kommer att ske genom ca 14 800 – 21 600 solcellspaneler, var och en ca 2,6 – 3,1 m2. Rader med solpaneler planeras med ca 4,5–5 meters avstånd från varandra i antingen öst-västlig riktning eller nord-sydlig riktning.

Platsen är vald utifrån dess goda förutsättningar för solenergi, som enligt solinstrålningskartor är bland Sveriges bästa.

  • Anmälan för samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken skickade in till Länsstyrelsen i Kalmar län den 10 december 2021. Beslut med försiktighetsmått erhölls 2022-03-31.
  • Kalmar kommun lämnade beslut om bygglov för nätstationer(transformatorstationer) inom solcellsparken 2022-04-25.
  • Kalmar kommun beslutade om tillstånd för förvaring av olja inom vattenskyddsområdet 2022-06-28.

Fakta om projektet

Antal paneler
14 800 - 21 600 st
Uppskattad elproduktion:
ca 12,5 GWh/år
Yta:
15 ha

Såhär går det till

1

Identifiering & analys samt markavtal

2021. Vi granskar områden i Sverige utifrån solinstrålning, närhet till elinfrastruktur och eventuella natur och kulturintressen.

2

Utredning

2022/2023. Vi går vidare med fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark, lämnar vi in en 12:6 anmälan om samråd till länsstyrelsen.

3

Miljöprövning

2023/2024. Länsstyrelsen beslutar om solparken får byggas på platsen. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

4

Detaljprojektering & upphandling

2024. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

5

Byggnation av solpark

2024/2025. Vi påbörjar byggnation parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nätanslutningen. Vi monterar solpaneler, lägger kablar och bygger nätstationer.

6

Parken genererar grön el

40 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 40 år.

Har du funderingar om Kristinelund Solpark eller vill veta mer?

Johan Albertson
070 983 07 31
johan.albertson@soltechenergy.com

Petra König
petra.konig@soltechenergy.com