Lyngby

Lyngby

Soltech undersöker möjligheten att etablera en solpark i Lyngby, Kristianstad kommun, Skåne län. Den planerade solparken skulle kunna uppgå till en effekt av ca 200 MW, och producera cirka 200 GWh förnybar el årligen. Detta motsvarar hushållsel (exklusive uppvärmning) för ungefär 40 000 villor, eller ett års körning av cirka 80 000 elbilar. En solpark av planerad storlek skulle motsvara cirka 7,5 % (200 GWh) av Skånes elproduktion.

Samråd har hållits med enskilt berörda, allmänhet, myndigheter och andra organisationer som kan antas vara berörda av verksamheten. Öppet hus har hållits den 24 januari då projektet presenterades i form av en samrådsutställning på Lyngby gård. Stort tack till alla er som deltog vid öppet hus och bidrog till värdefulla möten och diskussioner. Och tack till alla som lämnat in yttranden.”

Vad händer nu?
Nu arbetar vi med att sammanställa yttranden, synpunkter och den information vi fått i en samrådsredogörelse. Redogörelsen skickas sedan in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne tillsammans med den ansökan och miljökonsekvensbeskrivning som arbetas fram.

När Länsstyrelsen anser att den inskickade ansökan är komplett kommer den kungöras via annonser i bland annat lokaltidningar. Det finns då möjlighet för närboende, föreningar, myndigheter och andra organisationer att yttra sig till Länsstyrelsen som en del i deras handläggning av vår ansökan.

Soltechs målsättning är att ansökan ska vara klar att lämna in under hösten 2023.

Fakta om projektet

Uppskattad elproduktion:
Ca 200 000 000 kWh/år
Yta:
ca 311 ha
Fas:
Utredning

Såhär går det till

1

Identifiering & analys samt markavtal

2021. Vi granskar områden i Sverige utifrån solinstrålning, närhet till elinfrastruktur och eventuella natur och kulturintressen.

2

Utredning (här är vi nu)

2022/2023. Vi går vidare med fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark, lämnar vi in en 12:6 anmälan om samråd till länsstyrelsen.

3

Miljöprövning

2023/2024. Länsstyrelsen beslutar om solparken får byggas på platsen. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

4

Detaljprojektering & upphandling

2024. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

5

Byggnation av solpark

2024/2025. Vi påbörjar byggnation parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nätanslutningen. Vi monterar solpaneler, lägger kablar och bygger nätstationer.

6

Parken genererar grön el

40 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 40 år.

Har du funderingar om Lyngby Solpark eller vill veta mer?

Anders Petersson
Markansvarig
anders.petersson@soltechenergy.com
036 330 08 50

Johan Granlöf
Projektledare
036 330 04 35
johan.granlof@soltechenergy.com