Ramsjöholm

Vi undersöker möjligheterna för en markplacerad solcellsanläggning, även kallad Solpark Ramsjöholm, för att bidra till den gröna omställningen genom produktion av förnybar el.

Projektet är fortfarande i en tidig fas. Utredning pågår för att avgöra om en solparksetablering är möjlig. Om förutsättningar finns kommer solcellsparken att mäta en yta om cirka 14 hektar och bli belägen 2 km norr om samhället Skogstorp. Nuvarande markanvändning är jordbruk där det i dagsläget bedrivs växtodling. Under drifttiden av den planerade solparken kommer marken, skötas genom slåtter eller bete. Miljöeffekterna som uppstår är därför att marken under en viss tid övergår från att brukas med växtodling till en kombination av solelsproduktion och slåtter/bete alternativt enbart produktion av solel (om marken beslutas att ändå tas ur drift som jordbruksmark).

Solparkens elproduktion kommer att ske genom ca 15 000 – 23 000 solcellspaneler, var och en ca 2,6 m2. Rader med solpaneler planeras med ca 4-5 meters avstånd från varandra i antingen öst-västlig riktning eller nord-sydlig riktning.

• Anmälan för samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken skickade in till Länsstyrelsen i Hallands län den 15 december 2021. Ärendehantering pågår.

• En bygglovsansökan för solparkens nätstationer/transformatorstationer skickades in till Falkenbergs kommun den 3 februari 2022. Bygglov beviljat 24 mars 2022. Beslut laga kraft 220430.

• En ansökan om strandskyddsdispens skickades in till Länsstyrelsen i Hallands län den 3 februari 2022. Området för solparken har minskats för att undvika strandskyddat område. Dispens behövs ej längre, ansökan har därför återkallats.

Fakta om projektet

Antal paneler
15 000 - 23 000 st
Uppskattad elproduktion:
13 500 000 kWh per år
Yta:
14 ha

Såhär går det till

1

Identifiering & analys samt markavtal

2021. Vi granskar områden i Sverige utifrån solinstrålning, närhet till elinfrastruktur och eventuella natur och kulturintressen.

2

Utredning

2022/2023. Vi går vidare med fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark, lämnar vi in en 12:6 anmälan om samråd till länsstyrelsen.

3

Miljöprövning

2023/2024. Länsstyrelsen beslutar om solparken får byggas på platsen. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

4

Detaljprojektering & upphandling

2024. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

5

Byggnation av solpark

2024/2025. Vi påbörjar byggnation parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nätanslutningen. Vi monterar solpaneler, lägger kablar och bygger nätstationer.

6

Parken genererar grön el

40 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 40 år.

Har du funderingar om Ramsjöholm Solpark eller vill veta mer?

Johan Albertson
070 983 07 31
johan.albertson@soltechenergy.com

Johan Granlof
036 330 04 35
johan.granlof@soltechenergy.com