Värnanäs Solpark

Solpark inom fastigheten Värnanäs 2:1, Kalmar kommun, Kalmar län

Soltech Energy Solutions AB avser att uppföra en solpark på en yta om 142 hektar inom fastigheten Värnanäs 2:1 i Kalmar kommun, Kalmar län. Den planerade solparken estimeras kunna uppnå en effekt på 132 MWp och producera cirka 132 GWh förnybar el årligen, vilket motsvarar den årliga hushållselen för cirka 26 000 villor med en årsförbrukning på 5 000 kWh/villa eller ett års körning av cirka 55 000 elbilar (beräknat på 1 200 mil/år och 2 kWh/mil). Ny förnybar elproduktion i södra Sverige bidrar till att tillgodose det ökande elbehovet i denna region.

De planerade åtgärderna omfattar bland annat uppförande av solpaneler på metallstrukturer med en högsta punkt på cirka 4-6 meter, anläggning av nätstationer (transformatorstationer) och energilagringsenhet, förläggning av markkabel inom verksamhetsområdet samt instängsling av området. Anläggningstiden beräknas till cirka 12-24 månader. Verksamhetens livslängd uppgår till cirka 40-50 år och därefter återställs marken till befintlig markanvändning.

Vad händer nu?
Anmälan om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken skickades in till Länsstyrelsen i Kalmar län den 2 juni 2023. Länsstyrelsen svarade med ett föreläggande om att anmälan ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Just nu pågår därför ett arbete med att ta fram en MKB och i denna process utgör bland annat de synpunkter som inkom under samrådet ett viktigt underlag. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras också i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

Soltechs målsättning är att anmälan med MKB ska anses vara komplett av länsstyrelsen under andra halvan av 2024.

Fakta om projektet

Uppskattad elproduktion:
132 000 000 kWh/år
Yta:
142 ha
Fas:
Miljöprövning

Så här går det till

1

Identifiering & analys samt markavtal

2021/2022. Vi granskar områden i Sverige utifrån solinstrålning, närhet till elinfrastruktur och eventuella natur och kulturintressen.

2

Utredning

2023. Vi går vidare med fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark, lämnar vi in en 12:6 anmälan om samråd till länsstyrelsen.

3

Miljöprövning (här är vi nu)

2023/2024. Länsstyrelsen beslutar om solparken får byggas på platsen. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

4

Detaljprojektering & upphandling

2024/2025. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

5

Byggnation av solpark

2025/2026. Vi påbörjar byggnation parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nätanslutningen. Vi monterar solpaneler, lägger kablar och bygger nätstationer.

6

Parken genererar grön el

50 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 50 år.

Har du funderingar om Värnanäs Solpark eller vill veta mer?

Johan Albertson, Markansvarig
johan.albertson@soltechenergy.com
036-330 01 85

Petra König, Projektledare
petra.konig@soltechenergy.com