Close

Solceller

Vad är solceller?

En solpanel består av solceller och solljuset gör att solceller kan generera el direkt. Solcellerna består av ett tunt halvledarmaterial som fångar solens energi och omvandlar den till el. En elektrisk ström skapas när solen lyser på solcellen. När fram- och baksidan kopplas samman med en elkabel börjar elektroner röra sig från den ena sidan till den andra. När flera solceller kopplas samman bildas en solpanel som kan placeras på hustak, fasader eller mark. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Hur fungerar solceller?

Solenergi är förnyelsebar energi som kommer från solens strålar. Solcellerna genererar el direkt från solljuset. När solen lyser på solcellerna skapas en elektrisk spänning mellan solcellens bak- och framsida. Solceller går att sätta på tak och i fasader antingen utanpå befintliga takpannor eller integrerat i taket eller fasaden.

Fördelar med solceller

  • Solceller minskar höga elkostnader
  • Överskottselen går att sälja vidare
  • Solenergi är förnybart och ett miljövänligt alternativ
  • Som privatperson kan du få grönt teknikavdrag för installation av solceller, ladd- och lagringslösningar
  • Solceller är en lönsam investering som ökar värdet på fastigheten

Olika typer av solceller

En solcellsanläggning ska vara lönsam, snygg och säker. Dessutom ska den bli verklighet på enklast möjliga sätt. Vi hjälper dig med den lösning som passar din fastighet bäst. Solceller går att ha på marken, i fasader eller på tak på mindre eller större anläggningar.

Integrerade solceller

Integrerade solpaneler är moderna takpannor med fullt integrerade solceller. Hållbara material och snygg design gör att de inte bara ser ut som vanliga takpannor, utan ersätter dem helt och hållet. Solpanelerna är konstruerade för att göra solenergi enkelt, från första installation till pågående underhåll, och är lika lätt att lägga och byta ut som vanliga takpannor. Våra integrerade soltak är en investering som från dag ett gynnar både din ekonomi och vår miljö — samtidigt som en tidlös design ökar husets värde. Solcellerna går även att integrera i fasad.

 

Solpaneler på tak

För kommersiella fastigheter, industrier, kommuner, stora bostadsrättsföreningar och samhällsprojekt skräddarsyr våra systemintegratörer effektiva solenergianläggningar med solcellspaneler på tak. Våra ingenjörer presenterar vilken teknik på växelriktare som bäst svarar mot kraven eller vilken panel man ska välja och finns med hela vägen i byggnation, efterarbete och i drift- och underhållsfrågor.

Solparker

Solcellsparker och fält täckta av solceller kommer att bli en allt vanligare syn i Sverige och ytor som tidigare varit oanvända kan nu producera stora mängder förnybar energi på ett hållbart sätt – något som vi behöver i framtiden. Hittills i Sverige har marknaden för stora solparker inte varit så stor men i takt med att priserna och prestandan på solcellsanläggningarna kan anpassas efter kundernas behov och priserna blir mer kostnadseffektiva, ökar efterfrågan.

Takets förutsättningar för solceller

Soltech Energy Solutions är det trygga valet om du ska skaffa solceller och vår organisation är anpassad för att kunna ge en mycket djupgående service i alla led – inte minst för att hålla koll på alla bakomliggande delar som standards, anläggningsregler och allt annat som hör säkerhet och lönsamhet till.

Några av de faktorer som spelar roll för takets förutsättningar för solceller är geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, lutning och skuggning över taket. Utifrån din fastighets förutsättningar tar vi fram en lösning som är både effektiv och lönsam.

Vi analyserar kontinuerligt för att säkerställa att din anläggning är på toppdrift och att du alltid får förmånligt betalt för det elöverskott du kan sälja.

Var kan man placera solceller?

Solceller går att placera på ett tak och blir då ett soltak, men det går även bra att ha solceller i fasad. En annan effektiv lösning är att installera solcellsanläggningar på mark som ändå inte används eller brukas. En solcellspark kan förse ett helt samhälle med förnyelsebar energi.

Frågor & svar

Vilken typ av solcell ska man välja?

Beroende på din fastighets förutsättningar hjälper vi dig ta reda på viken solcell som passar bäst för just ert tak.

Är det lönsamt med solceller?

Priset på solceller varierar. Solcellernas höga avkastning gör dem lönsamma. Vid själva investeringen betalar man, men sedan har man i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll. Det kan även höja värdet på din fastighet.

Fungerar solceller i Sverige?

Faktum är att Sveriges klimat är optimalt för solceller. De kalla temperaturerna har en positiv inverkan på panelernas elproduktion och allt för varma förhållanden medför att cellerna drabbas av energiläckage. Snö hjälper även till att reflektera solen. På vintern får du inte så många soltimmar, men solinstrålningen kan vara mycket intensiv, eftersom den då ofta reflekteras mot ett snötäcke, något som solcellerna drar nytta av. Solstrålarna når även igenom väldigt bra även när solcellerna är täckta av regn eller is.

Södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, världens solcellstätaste land. Och Danmark, som ligger på samma breddgrad med mindre yta än södra Sverige, har sju gånger så mycket solceller per person som vi har. Så nog ger solceller el även i Sverige, som en tumregel ungefär mellan 800 och 1 100 kWh per installerad kW och år för den som gillar siffror. Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring 40 TWh, det vill säga ungefär en tredjedel av den el vi använder idag.

Hur lång tid tar det att installera solceller?

Det tar vanligtvis en vecka att installera solceller beroende på hur stor anläggningen är.

Passar vårt tak för solceller?

Utifrån faktorer som: geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, takets lutning och skuggning, tar vi reda på om ditt tak passar för att installera solceller.

Hur underhåller man solceller?

Solceller kräver inget större underhåll. Dock kan det kan vara bra att se över panelerna några gånger per år så att ingen skada har skett. Solpaneler är självrengörande – smuts och annat försvinner när det kommer lite regn.

Salt, insekter och annat har normalt väldigt liten effekt på produktionen och är normalt försumbar. Därför är det bättre att vänta på nästa skur än att försöka tvätta. Detsamma gäller snö – den produktion som går förlorad på några snötäckta dagar är liten jämfört med kostnaden om en panel blir repad eller får sprickor vid skottning. Därför avråder vi skottning.

Solceller ekonomi

 

Tjäna pengar på överskottselen från dina solpaneler

Att producerar egen el istället för att köpa och dessutom sälja elen under perioder när du producerar mer än du gör av med, gör att dina elkostnader minskar. Olika elbolag har olika villkor kring hur stor ersättningen är. Vi förhandlar fram extra bra villkor för våra kunder och på så sätt får du bättre betalt för den överskottsel som din anläggning producerar. Vi hjälper dig att hitta rätt elköpare när vi projekterar din anläggning, och med utökad service kan vi hjälpa dig att hitta rätt många år framöver. Du får en bättre energiekonomi och bidrar också till den gröna omställningen – helt automatiskt.

Är solceller lönsamt?

En intressant kalkylmodell som använts ibland för att räkna ut värdet av en sparad kilowattimme är att en energiinbesparad krona höjer fastighetsvärdet med ca 15 – 20 kronor. De ger en påtaglig värdeökning, särskilt för fastighetsägare med större fastighetsbestånd.

En annan intressant kalkyl är hur investering i solcellsanläggningar för egenproduktion av förnybar el kan sänkta fastighetens elkostnader genom inbesparing av köpt nätel. I många fall kan solceller även bidra med att jämna ut mängden köpt el till billigare tariffer.

Solcellers höga avkastning gör dem lönsamma. Vid själva investeringen betalar man, men sedan finns i stort sett inga kostnader och dessutom är det väldigt lite underhåll. Det kan även höja värdet på fastigheten.

Prisutveckling av solekonomi

Enligt fastighetsmäklare kan solceller öka fastighetens värde, eftersom de ger många års egenproducerad solel och sänker mängden inköpt nätel i motsvarande grad. Dessutom genererar överskottselen – d v s den el som inte kan förbrukas i fastigheten – en intäkt.

Intjäningsförmågan för en solcellsanläggning är i huvudsak beroende av två faktorer; dels energiförbrukningen i fastigheten, dels storleken på den installerade solcellsanläggningen. För solceller ligger intjäningen i huvudsak i sänkta elkostnader, men även i ersättning för den överskottsel som matas ut på allmänna elnätet och säljs till elhandelsbolag.

Solcellsbidrag

Som privatperson kan man få skatteavdrag för installation av solceller. Det gröna teknikavdraget gäller kostnader för att installera solceller, lagra egenproducerad energi och för laddningspunkter till fordon. Avdraget hanteras som rut- och rotavdraget, vilket innebär att köparna får del av lättnaden direkt på fakturan. Avdraget gäller privatpersoner med t.ex. villor, fritidshus samt vissa ekonomibyggnader. Kontakta Soldags för att få hjälp med solceller till privatpersoner.

Vi tar hand om allt

Vår tro och övertygelse är att alla tak har förutsättningar för att installera solceller. Vi gör resan till att bli en solelsproducent enkel och bekväm. Ambitionen är att du som kund bara behöver signera en gång – när vi säkerställt att du får bra betalt för ditt elöverskott.

Du ska inte behöva lära dig om viktiga fakta och säkerhetsdelar som: solcellstyper, bidrag, avdrag, kabeldimensioner, vindlaster, nätzoner och säkringsstorlekar. Inte heller behöva hålla koll på elavtalsmarknaden, tänka på växelriktarhälsa eller andra underhållsaspekter.

Därför har vi en expertorganisation, en process och ett verksamhetssystem som gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt göra detta åt tusentals kunder.

Förnybar energi

Soltech Energy Solutions tar ett totalansvar för installation och funktion och hänvisar inte funktionsfel till produktleverantören eller annan part. Vi skräddarsyr och uppför kompletta solenergianläggningar med funktionsgaranti och är med hela vägen.

Vi tar alltid säkerheten på största allvar. Vid driftsättning överlämnar vi alltid en gedigen och komplett dokumentation som säkerställer att investeringens värde bibehålls under hela livslängden.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning. Utöver det arbetar vi enligt AFS 2001 för att ständigt förbättra arbetsmiljö och säkerhet.

Läs mer här. 

Några av våra projekt

Karlskrona solpark

Soltech Energy Solutions utvecklade en solcellslösning utifrån högt ställda tekniska och miljömässiga krav från Affärsverken i Karlskrona. Med inspiration från Tyskland tog man fram en unik design. Solparken är belägen på en deponi vilket har gjort att man behövt använda sig av ett unikt montagesystem för att inte på något sätt penetrera marken under anläggningen. Då deponin inte heller hade kunnat husera vare sig bostäder eller andra fastigheter blev det därför extra bra att låta ytan producera energi som är till nytta för kommunen och dess invånare.

Mölnlycke fabriker

Wallenstams garage består av 1 500 solcellsmoduler i fasaden. Solcellsmodulerna producerar energi för garagets belysning, laddstolpar för elbilar och utöver det genererar de förnybar energi ut på elnätet. Den färgglada solfasaden är nästan 900 kvadratmeter stor och för tankarna till textilkonstnären Viola Gråstens designstil. Färg och form har varit en central del i Mölnlycke Fabriker över tid. Textilkonstnären Viola Gråsten som arbetade för Mölnlycke Fabriker från mitten av 1900-talet var internationellt erkänd för sina färgglada mönsterkollektioner. Solcellsfasaden tar nu vid för att representera områdets koppling till kreativa mönster och färgglada inslag samtidigt som den genererar närproducerad grön energi.

castellum-swede-energy.jpg
Castellum Hisingen

Åt Castellum byggde vi Nordens hittills största solcellsanläggning på tak. Ett otroligt spännande projekt som både vi som leverantör och vår kund är mycket stolta över. I början av 2021 kommunicerade Castellum storsatsningen ”100 på sol”, vilket innebär att man bygger 100 solcellsanläggningar på befintliga byggnader fram till 2025. Anläggningen på Hisingen är en av Nordeuropas största solcellsanläggningar på en av sina nyaste logistikanläggningar – Hisingen Logistikpark – utanför Göteborg.

Kontakta oss
Kontakta oss