Bosgård Solpark (tidigare benämnt Gräne Solpark)

Soltech Energy Solutions 1988 AB (nedan Soltech eller bolaget) avser etablera en solpark, benämnd Bosgård solpark, på en yta om cirka 53 hektar i Nybro kommun, Kalmar län. Området är beläget cirka 18 kilometer väster om Kalmar tätort. En anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har i juni 2024 skickats in till Länsstyrelsen. Bosgård solpark avses anläggas på skogs- och jordbruksmark inom fastigheterna, Bosgård 1:11, Bosgård 2:8, Bosgård 3:3 och Mölebo 1:2.

Planerad verksamhet omfattar bland annat avverkning, stubbrytning, stenröjning,sprängning och krossning av ytsten, markberedning, uppförande av solpaneler och därtill tillhörande elanläggningar och infrastruktur, rensning av befintliga diken samt instängsling av verksamhetsområdet. En energilagringsenhet kommer eventuellt att uppföras inom verksamhetsområdet. Anläggningsarbeten för solparken beräknas pågå i 12 – 18 månader, och planeras att påbörjas 2025/2026. Anläggningens förväntade livslängd är cirka 40 – 50 år, under den tiden uppskattas anläggningen producera förnybar el motsvarande den årliga hushållselen för cirka 9 600 villor (beräknat på 5000 kWh/år), eller ett års körning av cirka 20 000 elbilar (beräknat på 1 200 mil/år och 2 kWh/mil).

Det finns inga utpekade riksintressen, Natura 2000-områden, nationellt skyddade områden eller områden med internationell status inom eller i anslutning till den planerade verksamheten. Inom och i närheten av det planerade verksamhetsområdet finns vattendrag som omfattas av strandskydd. Ett antal naturvärdesobjekt och objekt som omfattas av generellt biotopskydd har identifierats i anslutning till verksamhetsområdet. Bosgård solpark har utformats för att i möjligaste mån undvika negativ påverkan på identifierade naturvärden.

Bosgård solpark bedöms medföra en väsentlig samhällsnytta genom produktion av förnybar energi i södra Sverige.

12:6 anmälan om samråd skickades in till länsstyrelsen i Kalmar län den 4 juni 2024.

Pågående och fortsatt arbete

Anmälan om samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken skickades in till Länsstyrelsen i Kalmar län den 4 juni 2024. När länsstyrelsen anser att anmälan är komplett kommer länsstyrelsen ta ett beslut om solparken får byggas eller inte. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras vanligtvis även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

Vid ett positivt besked är nästa steg i processen detaljprojektering och upphandling.

 

 

Fakta om projektet

Uppskattad elproduktion:
45 000 000 kWh/år
Yta:
53 ha
Fas:
Miljöprövning

Projektinformation

Såhär går det till

1

Identifiering & analys samt markavtal

2021/2022. Vi granskar områden i Sverige utifrån solinstrålning, närhet till elinfrastruktur och eventuella natur och kulturintressen.

2

Utredning

2023/2024. Vi går vidare med fördjupade utredningar och om vi bedömer att platsen kan vara lämplig för en solpark, lämnar vi in en 12:6 anmälan om samråd till länsstyrelsen.

3

Miljöprövning (här är vi nu)

2024. Länsstyrelsen beslutar om solparken får byggas på platsen. Vid behov kommer länsstyrelsen att begära in kompletteringar. Arbete med övrig nödvändig prövning hanteras även i denna fas, till exempel bygglov för nätstationer.

4

Detaljprojektering & upphandling

2025. Solparkens detaljutformning påbörjas och optimeras utifrån projektets förhållanden och förutsättningar.

5

Byggnation av solpark

2025/2026. Vi påbörjar byggnation parallellt med nätägarens arbete för att färdigställa nätanslutningen. Vi monterar solpaneler, lägger kablar och bygger nätstationer.

6

Parken genererar grön el

50 år i drift. Efter installationens driftsättning börjar solparken att generera grön el. Parken beräknas producera förnyelsebar energi i området i vart fall 50 år.

Har du funderingar om Gräne solpark eller vill veta mer om vilket steg vi befinner oss på nu?

Anders Petersson, Markansvarig
anders.petersson@soltechenergy.com
036 330 08 50

Johan Granlöf, Projektledare
johan.granlof@soltechenergy.com