Kort introduktion till förnybar energi

På Soltech erbjuder vi förnybar energi till alla typer av fastigheter, stora som små, genom förnybara energikällor. Men vad är egentligen förnyelsebar eller förnybar energi? Här berättar vi om vad det är och varför det är viktigt.

Förnybar energi är energi som kommer från förnyelsebara källor. Solenergin räknas som förnybar eftersom den baseras direkt på solens strålning och därför förnyas i samma takt som den används.

Solceller som hållbar energi

Solenergi är förnyelsebar energi som kommer från solens strålar. Solcellerna genererar el direkt från solljuset. När solen lyser på solcellerna skapas en elektrisk spänning mellan solcellens bak- och framsida. Solceller går att sätta på tak och i fasader antingen utanpå befintliga takpannor eller integrerat i taket eller fasaden.

Hur påverkar solenergin miljön?

Solceller är ett bra energival sett till påverkan på miljön. Den största miljöpåverkan sker vid själva tillverkningen av solceller eftersom majoriteten av solceller består av kisel som är energikrävande att utvinna. Solceller har en lång livstid, ca 25-30 år, och oftast sker elproduktionen och elanvändningen nära varandra vilket minskar överföringsförluster i elnäten.

Effekt av solceller

Genom att installera solceller på ett fastighetstak kan man på ett kostnadseffektivt sätt förse sin fastighet med förnybar energi. Några av de faktorer som spelar roll för takets förutsättningar för solceller är geografiskt läge, storlek på taket, takets väderstreck, lutning och skuggning över taket. Utifrån din fastighets förutsättningar tar vi fram en lösning som är både effektiv och lönsam.

Olika typer av solceller

Solcellsanläggningar ska vara lönsamma, snygga och säkra. Dessutom ska de bli verklighet på enklast möjliga sätt. Vi hjälper dig med den lösning som passar din fastighet bäst. Solceller går att ha på marken och blir då solparker, i fasader eller solpaneler på tak på mindre eller större anläggningar. Soltech Energy Solutions erbjuder även lösningar med integrerade solceller.

Märkningar, certifikat & miljöansvar

Soltech Energy Solutions tar ett totalansvar för installation och funktion och hänvisar inte funktionsfel till produktleverantören eller annan part. Vi skräddarsyr och uppför kompletta anläggningar inom solenergi med funktionsgaranti och är med hela vägen.

Vi tar alltid säkerhet och hållbarhet på största allvar. Vid driftsättning överlämnar vi alltid en gedigen och komplett dokumentation som säkerställer att investeringens värde bibehålls under hela livslängden.

ISO 9001 & ISO 14001

Vi är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning. Utöver det arbetar vi enligt AFS 2001 för att ständigt förbättra arbetsmiljö och säkerhet.

Så omvandlas solenergi till el

Solenergi är förnyelsebar energi som kommer från solens strålar. Solcellerna genererar el direkt från solljuset. När solen lyser på solcellerna skapas en elektrisk spänning mellan solcellernas bak- och framsida. Solceller går att placera på tak och i fasader antingen utanpå befintliga takpannor eller integrerat i taket eller fasaden.

Vad är förnybar energi?

Exempel på förnyelsebara energikällor är solenergi, vindkraft och vattenkraft. För att en energikälla ska kunna klassas som förnybar krävs att de ständigt bidrar med ny energi från en resurs som finns i obestämd mängd. Solenergi är exempel på förnyelsebar energi eftersom solens strålar är en oändlig resurs.

Vad innebär det att vara utsläppsneutral?

Att vara utsläppsneutral – även kallat koldioxidneutral eller växthusneutral – innebär att absorberingen av koldioxid från atmosfären är lika hög som utsläppen. För att uppnå ett nettoustläpp av växthusgaser som är noll måste utsläppen balanseras med att motsvarande mängd kol binds upp. Detta uppnås främst med hjälp av skogar, träd och andra naturliga medel.

Vad räknas till de förnybara energikällorna?

Till förnybar energi räknas solenergi, vindkraft och vattenkraft bland annat. Kriterierna för att vara en förnybar energikälla är att ständigt bidra med ny energi genom en oändlig resurs, till exempel solen genom solenergi.