Close
Våra lösningar

Solparker

Solparker i stor skala är ett bra sätt att skapa förnyelsebar energi till framtida generationer

Solparker i Sverige blir allt vanligare

Solparker och fält täckta av solceller kommer att bli en allt vanligare syn i Sverige och ytor som tidigare varit oanvända kan nu producera stora mängder förnybar energi på ett hållbart sätt – något som vi behöver i framtiden.

Hittills i Sverige har marknaden för stora solparker inte varit så stor men i takt med att priserna och prestandan på anläggningarna kan anpassas efter kundernas behov och priserna blir mer kostnadseffektiva, ökar efterfrågan.

Behovet av förnybar energi och el ökar

Det lokala behovet av grön el och förnybar energi är högre än någonsin. Med den senaste tiden av energikriser, produktionsstopp i industrin och importerad dyr el i färskt minne blir solenergi en lösning som möter upp mot alla dessa problem. Dessutom gör det klimatet en stor tjänst och en solpark bidrar till den gröna omställningen. Vi har den kunskap som krävs för att skapa energi på marken och anpassar markanläggningarna utifrån hur området och behovet ser ut. Vi tittar på markförhållandena och tar hänsyn till den biologiska mångfalden.

Vi söker markområden

Vi söker markområden:

  • Söder om Stockholm.
  • Minst 15 hektar och uppåt.
  • Skog, bete, åker eller ytor som kan passa för solbruk – solcellspark
Våra pågående projekt

Nu planerar vi att uppföra nya solparker. Syftet med solcellsanläggningarna är att möta behovet av förnybar el i södra Sverige.

Att driftsätta solparker samtidigt som vi värnar om djur och natur gör att vi säkrar upp mot nuvarande och framtida elbrist genom förnybar energi.

Solceller och solpaneler för hela kommunen

Getinge i Halmstads kommun är en av de platser där vi planerar att uppföra en ny solpark med solceller. Syftet med solcellsanläggningen är att möta behovet av förnybar el i södra Sverige.

Projektet är fortfarande i tidig fas. Utredning pågår för att avgöra om solparksetableringar är möjliga.

Anpassade solcellsanläggningar på marken

Vi anpassar de solparker som vi bygger efter de särskilda förutsättningar som gäller för solcellsanläggningar på mark som skiljer sig mycket från de mer etablerade taklösningarna. På mark gäller andra regler och annan hänsyn måste tas för att exempelvis skydda en park för intrång, bygga säkert med tanke på all kraft som både cirkulerar och genereras. Det måste fungera med markförutsättningar, djur och natur.

Bli solbonde eller solbrukare!

Den yta som i dagsläget står oanvänd kan med relativt enkla medel omvandlas till en stor solcellsanläggning och energiförsörjare, för dig och ditt närområde. Solparker kan utöver att vara en kostnadseffektiv och miljövänlig energikälla vara ett bra komplement till den verksamhet du driver som landägare. Steget att bli solbonde eller solbrukare är mindre än vad man kan tro!

Vad är en solpark?

En solpark är en större markplacerad solcellsanläggning. När solens strålar lyser på solpanelerna omvandlas instrålningen till grön energi som sedan kan distribueras ut lokalt på elnätet.

Vilka fördelar finns det med en solpark?

En solpark skapar direkt nytta för närområdet då den bidrar till lokal produktion av förnybar el. Solenergi som kraftslag är också det billigaste och snabbaste att uppföra och är en viktig pusselbit i den gröna omställningen som vi alla behöver bidra till.

Vilka förutsättningar letar vi efter för att finna en lämplig plats för en solpark?

Först och främst krävs god solinstrålning och en större yta mark. Solparken behöver även närhet till närliggande elnät så att den kan anslutas till det lokala elnätet. Undrar du över om din mark har rätt förutsättningar för att kunna inrymma en solpark är du varm välkommen att ta kontakt med oss så undersöker vi förutsättningarna för din fastighet.

Är du intresserad av att bli solbonde eller solbrukare?

Kontakta oss
Kontakta oss